جسور للناطقين العربية

Siltoja arabiankielisille -toiminta alkoi vuonna 2016 nimellä Siltoja syyrialaisille. Se oli ensimmäinen Suomi-Syyria Ystävyysseuran pitkäaikainen hanke. Yhdistyksen vuosina 2014-2015 Suomeen saapuneiden syyrialaisten ja muiden arabiakielisten turvapaikanhakijoiden parissa ruohonjuuritasolla tehty työ oli osoittanut, että haavoittuvassa asemassa oleva vähemmistöryhmä tarvitsee tukea yhteiskuntaan kotoutumisessa. Kyseinen erityisryhmä oli taustansa takia hyvin haavoittuvassa asemassa ja syrjäytymisuhan alla. Suurin osa syyrialaisista oli muuttanut Suomeen sota-alueilta ja ihmiset olivat hyvin traumatisoituneita. Trauman seurauksena syntyy passiivisuutta, kotoutuminen vaikeutuu ja pahimmassa tapauksessa se voi jopa johtaa radikalisoitumiseen. SSYS:an kokemus osoitti, että syyrialaiset eivät kykene hyödyntämään jo olemassa olevia hyvinvointipalveluita riittävästi. Kohderyhmä ei löytänyt palveluiden pariin, sillä heillä ei ollut riittävästi tietoa eikä kapasiteettiä etsiä kotoutumista ja hyvinvointia tukevia palveluita. Kohderyhmälle räätälöityä neuvontapalvelua ei ollut tarjolla. SSYS katsoi, että arabiankieliselle hanketoiminnalle oli akuutti tarve. Arabiankielinen neuvonta sekä ryhmätoiminnan tarjoama vertaistuki että osallistumismahdollisuudet auttavat arabiankielisten asettumista Suomeen. Koettiin tärkeäksi, että juuri Suomeen tulleille syyrialaispakolaisille tarjotaan heille räätälöityä tukea varhaisessa vaiheessa. SSYS katsoi, että aikaisin tehty hyvinvointia lisäävä toiminta on paras tapa taata erityisryhmän kotoutuminen uuteen ympäristöön.

Siltoja syyrialaisille -toiminta sai Raha-automaattiyhdistyksen myöntämän hankerahoituksen ja hanke käynnistyi maaliskuussa 2016. Hankkeelle myönnettiin kolmen vuoden rahoitus ja siihen palkattiin yksi työntekijä. Hankkeessa tuetaan ja edistetään kohderyhmän hyvinvointia järjestämällä heille matalan kynnyksen yksilöllistä neuvontaa ja palveluohjausta, kerhotoimintaa sekä hyvinvointia tukevia tapahtumia. Neuvontapalvelu on yksilöllistä ja asiakkaiden tilanteet otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon. Asiakkaat ohjataan toimintoihin, jotka edistävät henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Syrjäytymistä ehkäisevän kerhotoiminnan ideana on tuoda yhteen suomalaiset ja syyrialaiset, edistää syyrialaisten integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja tätä kautta ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Kerhoihin kutsutaan syyrialaisten lisäksi suomalaisia viranomaisia, eri kansalaisjärjestöjen edustajia sekä vertaistukijoita. Ohjatun toiminnan kautta osallistujat tutustuvat toisiinsa, vaihtavat kokemuksiaan ja murtavat ennakkoluuloja. Kerhotoiminta edistää syyrialaisten omaehtoista toimintakykyä suomalaisessa yhteiskunnassa ja luo luottamusta eri tahojen välille. Hyvinvointia tukevissa tapahtumissa pyritään järjestämään tietoisku kohderyhmän tarpeeseen ja luomaan osallistujien välille aito vuorovaikutus, joka mahdollistaa toimivan yhteistyön eri toimijoiden välillä sekä edistää verkostoitumista.

Siltoja syyrialaisille -hanke on tukenut syyrialaisten ja muiden arabiankielisten hyvinvointia ja kotoutumista neuvontapalvelun, ryhmätoiminnan ja seminaarien järjestämisen avulla. Palvelukokonaisuudesta on muodostunut tärkeä osa monen vuonna 2015 ja sen jälkeen Lähi-idän sota-alueilta maahan saapuneen arabiankielisen elämää. Toiminta on muuttanut muotoaan alkuajoilta, jolloin Suomessa oli runsaasti turvapaikanhakijan statuksella olevia hiljattain Suomeen saapuneita arabiankielisiä, joita hankkeessa riennettiin auttamaan. Hankkkeesta on muodostunut pidempiaikainen toiminta, ja palvelu on kohdennettu kaikille arabiankielisille maahanmuuttajille. Toiminta on saanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoituksen vuoden 2021 loppuun saakka.

Hankkeen tavoitteet:

1. Lisätä kohderyhmän osallisuutta tarjoamalla erilaisia vapaaehtoistyön ja vertaistuen mahdollisuuksia sekä ohjata heitä jo olevassa olevan vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnan piiriin.

2. Ennaltaehkäistä yhteiskunnasta syrjäytymistä tarjoamalla kohderyhmälle matalan kynnyksen neuvontapalvelua arabiaksi.

3. Edistää kohderyhmään kuuluvien terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia tarjoamalla voimavaroja lisäävää kerho- ja leiritoimintaa. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin toimiin, jotka auttavat haavoittuvassa asemassa olevia jaksamaan arjessa paremmin.

4. Parantaa kohderyhmän tietoisuutta ja osallistumismahdollisuuksia yhteiskunnan toimintaan tarjoamalla erilaisia koulutuksia, kuten infoja, keskustelutilaisuuksia sekä seminaareja.

5. Aikaansaada ja syventää kahdensuuntaista kotoutumista ja hyviä väestösuhteita lisäämällä suomen/ruotsin- ja arabiankielisen väestöryhmän ymmärrystä toistensa tavoista ja tottumuksista järjestämällä yhteisiä tapahtumia.

Lisätietoa

Emmiina Vesalainen

Siltoja arabiankielisille -toiminnan asiantuntija