جسور للآباء

Hanke on tarkoitettu arabiankielisille, oppivelvollisuuskoulun 1-9-luokilla olevien lasten vanhemmille. Heidän näkemyksensä lasten kasvattamisesta ja opettamisesta voivat poiketa suurestikin suomalaisesta koulujärjestelmästä. Hanke toimii tämän kuilun täyttämiseksi välittäjänä, auttaen kummankin osapuolen välisessä yhteydenpidossa ja lisäten arabitaustaisten vanhempien ymmärrystä suomalaisesta oppivelvollisuuskoulutuksesta. Oppilaitoksen sekä opettajien ja arabiankielisten vanhempien välisen vuorovaikutuksen laatu paranee ja heidän keskinäinen ymmärryksensä lisääntyy. Arabiankieliset vanhemmat pystyvät kunnolla tukemaan lapsiaan koulunkäynnissä. Toiminnassa arabiankielisten perheiden kanssa on havaittu suuria näkemyseroja suomalaisen koulun ja arabitaustaisten vanhempien välillä. Kun vanhemmat sisäistävät paremmin opetuksen tavoitteet ja koulun toimintatavat, he voivat puolestaan tukea lapsiaan opinnoissa ja näin edistää lasten menestystä suomalaisessa yhteiskunnassa. Myös opettajat hyötyvät siitä, että vanhemmat tuntevat koulujärjestelmän. Hankkeelle oli suuri tarve, sillä arabiankielisten maiden koulujärjestelmä ja lasten kasvatus poikkeavat suuresti suomalaisesta. Hanke on tarjonnut neuvontaa, koulutustilaisuuksia sekä vertaistukea perheille maaliskuusta 2019 alkaen. Hankkeen tarkoituksena on saada tuen piiriin myös sellaisia vanhempia, jotka elävät kokonaan erillään suomalaisesta yhteiskunnasta ja kommunikoivat vain oman yhteisönsä piirissä. Hanke on saanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoituksen vuoden 2021 loppuun saakka.

Hankkeen tavoitteet:

1. Arabiankielisten vanhempien ymmärrys Suomen koulujärjestelmästä ja sen opetusmenetelmistä ja tavoitteista paranee.

2. Lasten yksilölliset kyvyt ja heidän mahdolliset erityistarpeensa pystytään ottamaan koulussa ja opetuksessa paremmin huomioon.

3. Saadaan yhteys kaikkein eristäytyneimpiin vanhempiin, jotka eivät osallistu mihinkään järjestöjen tai kuntien organisoimaan toimintaan, eivätkä ole myöskään saavutettavissa internetin tai heidän omien yhteisöjensä kautta.

Lisätietoa

Mania Alkhatib

Toiminnanjohtaja